Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies (tzw. „ciasteczka”).

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGOI. WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez „SKY” s.c. WIOLETTA CIOTKOWSKA, EWELINA GOLA REGON 366813060 z siedzibą przy ul. Podmiejska 32 lok. 29, 62-800 Kalisz za pośrednictwem sklepu internetowego www.vaness.pl (zwanego dalej: Sklepem).II. DEFINICJE

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na doręczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, zamówionego towaru.
 3. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może być zawarta umowa sprzedaży.
 4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którego ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Sprzedawca – oznacza „SKY” s.c. WIOLETTA CIOTKOWSKA, EWELINA GOLA REGON 366813060.


III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca zastrzega wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zamieszczonych na Stronie, z zastrzeżeniem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich.
 2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.
 3. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem Sklepu Internetowego, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczta elektronicznej.

 

IV. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient w celu utworzenia konta Klienta, jest on zobowiązany dokonać nieodpłatnej rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia u Sprzedawcy.
 3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiednich funkcji. Podczas rejestracji Klient jest zobowiązany do ustalenia indywidualnego hasła do konta.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia bez wad.
 5. Na stronie internetowej sklepu zamieszczone jest informacja o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 6. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem wybranego dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 7. W dniu wysłania towaru do Klienta przekazywana jest na adres e-mail Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.
 9. W razie nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia dodatkowego terminu odbioru, w którym klient będzie obecny.
 10. Klient dokonując zakupu towaru, który jest wysyłany przesyłką za pobraniem jest zobowiązany do odbioru przesyłki i zapłaty za nią. W razie nieobrania przesyłki tj. niewywiązania się z zawartej umowy, Klient zostanie obciążony kosztem przesyłki zwrotnej (wysokość poniesionej szkody u Sprzedającego).

 

V. RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę towary pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli towar ma wadę, Klient może:

- Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

- Żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Klient, składający reklamację, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres sprzedawcy.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi.
 3. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego o obniżeniu ceny z powodu wady towaru.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące towaru lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamację, ustosunkowuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży.

 

VII. PŁATNOŚCI

 1. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym towarze stanowią cenę brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją zamówienia, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU; PayPAL.pl, Przelewy24.pl

- płatność na rachunek bankowy,

- Płatność za pobraniem.

 

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. W przypadku gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientem będącym Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście  poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2017r. .